Tiêu chuẩn Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢN…

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an...

Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

Error: Any articles to show

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

 
Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp QCVN 09: 2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 30/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp QCVN 09: 2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 30/6/2014).

 
CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) BAN HÀNH NĂM 2014 (CẬP NHẬT ĐẾN 30-6-2014)

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được ban hành trong năm 2014 (tính đến ngày 30-6-2014) như sau:

 
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) NĂM 2014

Ngày 26 tháng 12 năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4075/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2014.

 
CÁC TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG (TUỔI VÀNG)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 01/6/2014).

 


Trang 1 trong tổng số 20
Bảng quảng cáo