PDFIn

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2012 feed

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) CÔNG BỐ NĂM 2012 (tiếp theo)

TCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng động

TCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ bền nhiệt

TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 4: Xác ssinhj độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

TCVN 9068:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch. Phương pháp thử

TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE

TCVN 9065 :2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum

TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN  9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử – Xác định tải trọng kép đứt và độ giãn dài khi đứt

TCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử – Xác định độ bền chọc thủng

TCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 3: Phương pháp thử – Xác định độ bền nhiệt

TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 4: Phương pháp thử – Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

TCVN 9068:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch – Phương pháp thử

TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE

TCVN 9079:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9080-1:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định độ bền kéo

TCVN 9080-2:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định độ bền nén

TCVN 9080-3:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ bám dính

TCVN 9080-4:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định thời gian công tác, thời gian đóng rắn ban đầu và thời gian đóng rắn đủ cường độ sử dụng

TCVN 9080-5:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định độ co và hệ số dãn nở nhiệt

TCVN 9080-6:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ hấp thụ nước

TCVN 9080-7:2012 Vữa bền hóa gốc polyme. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định độ bền hóa

TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

TCVN 9121:2012 Trại chăn nuôi gia súc lớn. Yêu cầu chung

TCVN 9137:2012 Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9138:2012 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN 9139:2012 Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9140:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

TCVN 9141:2012 Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN 9142:2012 Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN 9145:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

TCVN 9146:2012 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

TCVN 9148:2012 Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

TCVN 9150:2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

TCVN 9153:2012 Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TCVN 9154:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn

TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu

TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung

TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

TCVN 9167:2012 Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn

TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt

TCVN 9170:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa

TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

TCVN 9172:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit

TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit

TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

TCVN 9175:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

TCVN 9176:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Canxi  oxit và Magiê oxit

TCVN 9177:2012 Thuỷ tinh  không  màu  –  Phương  pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxit

TCVN 9178:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

TCVN 9179:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit

TCVN 9180:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng đồng đioxit

TCVN 9181:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Coban oxit

TCVN 9182:2012 Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxit

TCVN 9183:2012 Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đi oxit

TCVN 9184:2012 Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

TCVN 9185:2012 Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

TCVN 9186:2012 Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan oxit

TCVN 9187:2012 Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm

TCVN 9188:2012 Ami ăng crizotin để sản xuất tấm sóng ami ăng xi măng

TCVN 9189:2012 Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia theo phương pháp chuẩn

TCVN 9190:2012 Vật liệu cacbua silic – Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 9191:2012 Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 9192-1:2012 (ISO 12003-1:2008) Máy kéo nông lâm nghiệp. Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp. Phần 1: Kết cấu bảo vệ gắn phía trước

TCVN 9192-2:2012 (ISO 12003-2:2008) Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp - Phần 2: Kết cấu bảo vệ phòng lật gắn phía sau

TCVN 9193:2012 (ISO 15077:2008) Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông nghiệp. Cơ cấu điều khiển vận hành. Lực tác động, độ dịch chuyển, vị trí và phương pháp vận hành

TCVN 9194:2012 (ISO/TS 28923:2007) Máy nông nghiệp. Che chắn cho các bộ phận chuyển động truyền công suất. Mở che chắn bằng dụng cụ

TCVN 9195:2012 (ISO ISO/TS 28924:2007) Máy nông nghiệp. Che chắn cho các bộ phận chuyển động truyền công suất. Mở che chắn không cần dụng cụ

TCVN 9196:2012 (ISO 10998:2008) Máy kéo nông nghiệp. Yêu cầu đối với hệ thống lái

TCVN 9197:2012 (ISO 3965:1990) Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp. Tốc độ cực đại. Phương pháp xác định

TCVN 9198:2012  Thiết bị bảo vệ cây trồng. Đo tại hiện trường độ phân bố phun trên lá và bụi cây

TCVN 9199:2012  Máy nông nghiệp. Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay. Phương pháp thử và điều kiện chấp nhận cho bộ phận bảo vệ

TCVN 9200:2012 Máy xén tỉa cành cây cầm tay. An toàn

TCVN 9201:2012 (ISO 6814:2009) Máy dùng trong lâm nghiệp. Máy di động và tự hành. Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.

TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát

TCVN 9203:2012 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm   lượng   phụ  gia khoáng

TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong  nhà ở  và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong  nhà ở  và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9214:2012 Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9215:2012 Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định tổng hàm lượng nitơ bazơ bay hơi

TCVN 9216:2012 Sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh. Phương pháp xác định hàm lượng thủy sản

TCVN 9217:2012 Cá. Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt

TCVN 9218:2012 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với cơm dừa khô

TCVN 9219:2012 (EN 13196:2000) Nước rau quả. Xác định hàm lượng sulfua dioxit tổng số bằng phương pháp chưng cất

TCVN 9220:2012 (ISO 11545:2009) Thiết bị tưới nông nghiệp - Máy tưới quay quanh trục trung tâm và máy tưới ngang di động bằng vòi phun quay hoặc không quay - Xác định độ đồng đều phân bố nước

TCVN 9221:2012 (ISO 8026:2009) Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp - Vòi phun - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN 9222:2012 (ISO 9906:1999) Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2

TCVN 9223:2012 (ISO 6926:1999) Âm học - Yêu cầu tính năng kỹ thuật và hiệu chuẩn nguồn âm thanh chuẩn sử dụng để xác định mức công suất âm

TCVN 9224:2012 (ISO 5348:1998) Rung và va đập cơ học - Gá lắp đầu đo gia tốc

TCVN 9225:2012 (ISO 12374:1995) Tưới nước nông nghiệp - Dây dẫn và thiết bị cho máy tưới nước truyền động hoặc điều khiển bằng điện

TCVN 9226:2012 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Nối đất - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9227:2012 (JIS 7603:1997) Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

TCVN 9228:2012 (ISO 3747:2000) Âm học - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường

TCVN 9229-1:2012 (ISO 10816-1:1995) Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 1: Hướng dẫn chung

TCVN 9229-3:2012 (ISO 10816-3:2009) Rung cơ học - Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay - Phần 3: Máy công nghiệp công suất danh nghĩa trên 15 kW và tốc độ danh nghĩa giữa 120 r/min và 1500 r/min khi đo tại hiện trường

TCVN 9230-1:2012 (ISO 5682-1:1996) Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 1: Phương pháp thử vòi phun

TCVN 9230-2:2012 (ISO 5682-2:1996) Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 2: Phương pháp thử thiết bị phụ thủy lực

TCVN 9230-3:2012 (ISO 5682-3:1996) Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun

TCVN 9231:2012 (ISO 5681:1992) Thiết bị bảo vệ cây trồng - Từ vựng

TCVN 9232-1:2012 (ISO 6689-1:1997) Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 9232-2:2012 (ISO 6689-2:1997) Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa

TCVN 9233:2012 Máy nông nghiệp - Máy kéo tay hai bánh - Phương pháp thử

TCVN 9234:2012 (ISO 11449:1994) Máy phay đất do người đi bộ điều khiển - Định nghĩa, Yêu cầu an toàn và quy trình thử

TCVN 9235:2012 Máy nông nghiệp - Thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ  - Phương pháp thử

TCVN 9236-1:2012 Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng Canxi trao đổi

TCVN 9236-2:2012 Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng Magiee trao đổi

TCVN 9236-3:2012 Chất lượng đất. Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổi

TCVN 9237-1:2012 (ISO 11338-1:2003) Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 1: Lấy mẫu

TCVN 9237-2:2012 (ISO 11338-2:2003) Phát thải nguồn tĩnh. Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 2: Chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫu

TCVN 9238:2012 (ISO 14164:1999) Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí. Phương pháp đo tự động

TCVN 9239:2012 Chất thải rắn. Quy trình chiết độc tính

TCVN 9240:2012 (ASTM D 5233-92) Chất thải rắn. Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻ

TCVN 9241:2012 (ISO 6848:1996) Chất lượng nước. Xác định thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, Polyclobiphenyl và Clorobenzen. Phương pháp sắc ký khí say khi chiết lỏng – lỏng

TCVN 9242:2012 (ISO 11732:2005) Chất lượng nước. Xác định Amoni nitơ. Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổ

TCVN 9243:2012 (ISO 15061:2001) Chất lượng nước. Xác định Bromat hòa tan. Phương pháp sắc ký khí lỏng ion

TCVN 9244:2012 (ISO 16264:2002) Chất lượng nước. Xác định Silicat hòa tan bằng phân tích dòng (FIA và CFA) và đo phổ

TCVN 9245:2012 Cọc ống thép

TCVN 9246:2012 Cọc ống ván thép

TCVN 9247:2012 Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản

TCVN 9248:2012 Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

TCVN 9249:2012 Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi- Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9250:2012 Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN 9254-1:2012 (ISO 6707-1: 2003) Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung

TCVN 9255:2012 (ISO 9836:2011) Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

TCVN 9256:2012 Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

TCVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1:1979 Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCVN 9260:2012 (ISO 6284:1996) Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 9273:2012 Phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử

TCVN 9274:2012 Sơn tín hiệu giao thông – Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuyếch tán bằng phản xạ kế cầm tay

TCVN 9275:2012 Màng biển báo phản quang – Phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳng

TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

TCVN 9277:2012 Sơn và vecni – Phương pháp thử thời tiết nhân tạo – Thử nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nước

TCVN 9278:2012 Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9279:2012 Chè xanh. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 9283:2012 Phân bón. Xác định Molipden và Sắt tổng só bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9284:2012 Phân bón. Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9285:2012 Phân bón. Xác định Magiê  tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9286:2012 Phân bón. Xác định Đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9287:2012 Phân bón. Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9288:2012 Phân bón. Xác định Mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9289:2012 Phân bón. Xác định Kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9290:2012 Phân bón. Xác định Chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN 9291:2012 Phân bón. Xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN 9292:2012 Phân bón. Phương pháp xác định Axit tự do

TCVN 9293:2012 Phân bón. Phương pháp xác định Biuret trong phân urê

TCVN 9294:2012 Phân bón. Xác định các bon hữu cơ tổng số bằng phương pháp Walkley-Black

TCVN 9295:2012 Phân bón. Phương pháp xác định Nitơ hữu hiệu

TCVN 9296:2012 Phân bón. Xác định lưu huỳnh tổng số. Phương pháp khối lượng

TCVN 9297:2012 Phân bón. Phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 9304:2012 Hạt giống đậu. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 9311-3:2012 (ISO/TR 834-3:1994) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCVN 9311-5:2012 (ISO 834-5: 2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCVN 9311-6:2012 (ISO 834-6: 2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7: 2000) Thử nghiêm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8: 2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

 XEM TIẾPBảng quảng cáo