CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

An_toan_thuc_phamNgày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 3254/QĐ-BNNPTNT về việc chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THÉP GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

ThepNgày 31 tháng 01 năm 2013 Bộ Công thương đã ký Quyết định số 694/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025.

 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HẠNG MỤC XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

DuongNgày 07 tháng 02 năm 2013 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-BGTVT kèm theo “Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông”.

 
BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN)

VMINgày 6 tháng 2 năm 2013 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-TĐC ban hành 11 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) như sau:

 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG (ĐỢT 1)

Xay_dungNgày 25 tháng 02 năm 2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành xây dựng (TCXDVN).

 
CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Phe_lieuNgày 30 tháng 01 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BTNMT về việc chỉ định tạm thời Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, (địa chỉ số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện việc giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phép nhập khẩu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bao gồm:

 


Trang 1 trong tổng số 10
Bảng quảng cáo